Sydänpysähdyksen taustoista ja riskitekijöistä naisilla tiedetään liian vähän

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat yleisin kuolinsyy länsimaissa, ja ne aiheuttavat noin puolet työikäisten kuolemista Suomessa. Suomessa menehtyy vuosittain enemmän ihmisiä sydänperäisen äkkikuoleman seurauksena kuin syöpään.

Sydänperäisten äkkikuolemien määrä on naisilla miehiä alhaisempi. Sydänsairauksien hoidon kehittymisen myötä sydänperäisten äkkikuolemien määrää on saatu vähennettyä miehillä huomattavasti enemmän kuin naisilla.

Sydänperäinen äkkikuolema on valitettavan usein ensioire

Sepelvaltimotauti on yleisin sydänperäisen äkkikuoleman syy molemmilla sukupuolilla. Sydänperäinen äkkikuolema on kuitenkin valitettavan usein sydänsairauden ensioire. Valtaosa sydänperäisistä äkkikuolemista tapahtuu odottamatta, ilman tiedossa olevaa sydänsairautta. Tämän väestön osan sydänpysähdyksen riski on vaikeimmin tunnistettavissa. Naisilla on miehiä harvemmin tiedossa oleva sydänsairaus ennen sydänpysähdystä. Riskitekijät äkilliselle sydänpysähdykselle tunnetaan naisilla miehiä huonommin, ja tunnetut riskitekijät vaikuttavat soveltuvan riskinarviointiin paremmin miehillä kuin naisilla.

Tutkimukseni selvittää äkkikuoleman taustasyitä ja arvioi menopaussin vaikutusta

Naisilla sydänperäisten äkkikuolemien määrä alkaa lisääntyä merkittävästi menopaussin jälkeen. Sydänperäisen äkkikuoleman riskitekijöiden esiintymistä ja ennustemerkitystä ei ole juurikaan tutkittu pre- ja postmenopausaalisten naisten välillä. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää sydänperäisen äkkikuoleman taustasyiden ja riskitekijöiden eroavaisuudet eri-ikäisillä naisilla sekä arvioida menopaussin vaikutusta näihin.

Väitöskirjassani sydänfilmissä todettu sydämen vasemman kammion paksuuntuminen oli ainoa sydänfilmin poikkeavuus, joka oli yleisempi äkkikuolleilla naisilla kuin miehillä. Sydänlihaksen paksuuntumista havaitaan usein sydänsairauden yhteydessä, ja tyypillisin syy sille on verenpainetauti.

Tutkimukseni selvittää sydämen vasemman kammion paksuuntumisen merkitystä erityisesti naisten sydänperäisen äkkikuoleman taustalla.

Fingestune-aineisto on maailman kattavin – sisältää yli 1 200 naista

Sydänperäiseen äkkikuolemaan liittyviä sukupuolieroja on tutkittu aiemmin varsin vähän. Haaste naisten sydänperäisen äkkikuoleman tutkimuksessa on alhaisemmaksi jäävä äkkikuolemien määrä.

Ruumiinavaus on paras keino määrittää kuolinsyy. Suomalainen lainsäädäntö vaatii oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen suoritettavaksi äkillisen kuoleman tapahtuessa. Pohjoissuomalainen Fingesture-aineisto on maailman kattavin sydänperäisen äkkikuoleman uhreja tutkiva ruumiinavausaineisto, ja se sisältää hieman yli 1 200 äkkikuollutta naista. Kyseinen aineisto mahdollistaa ainutlaatuisen tieteellisen tutkimuksen naisten sydänperäisen äkkikuoleman saralla.

Tavoitteena naisten sydänpysähdyksen riskin tunnistaminen ja ehkäiseminen

On tärkeää selvittää sukupuolten välisiä eroavaisuuksia sydänperäisissä äkkikuolemissa, jotta myös naisten sydänpysähdyksen riski onnistuttaisiin tunnistamaan paremmin. Riskiä voitaisiin jopa ehkäistä aktiivisen seurannan ja interventioiden avulla.


Jaa sivu eteenpäin